PARAGRAF
  בלוג אירוח על עולם בהשתנות מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

העולם שייך למודריםהעולם שייך למודרים. הטראנסג׳נדרים כמשל לכוח הרשת להביא מודרים מהשוליים למרכז הבמה. הפינה שלי אצל אורלי וגיא. 4 דקות.


9 views0 comments