PARAGRAF
  נסיעות קצרות לעולם בתנועה מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

August 6, 2016

סדרת הטורים נכתבה בעקבות מחשבות ותגובות של גולשים בעמוד הפייסבוק ״המרשתת״ אושי שהם קראוס, נעם מנלה

הרשתיות מעצבת את התודעה שלנו. כיום איננו מסכימים לקבל את מה שהיה מובן מאליו אך לפני שנים מעטות. הרצונות, התקוות והגבולות הפנימיים שלנו - השתנו וזה מחייב חשיבה ותפיסה חדשות בקרב מקבלי החלטות במישור הלאומ...

June 20, 2016

אחד המאפיינים של האדם הרשתי הוא החזרה לשבטיות ולהדדיות. ״השבטים״ שבהם אנחנו חיים ומתנהלים בימינו שונים במהותם מהשבט העתיק; למעשה אנחנו חברים בכמה שבטים במקביל. חלקם קבועים כמו שבט ההומוסקסואלים, וחלקם נזילים, כמו שבט חברי הקאר-פול של ההורים בגן דינה או שבט הנשים המיניקות. חלקם שבטים רעיוניים (טבעוני...

Please reload

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00